مشاوره با پلیس ناجا

مشاوره با پلیس ناجا

مشاوره با پلیس ناجا

يكي از راه هاي كنترل و كاهش آسيب ها و جرائم اجتماعي، ارائه خدمات تخصصي و مشاوره ای به هنگام است كه مي تواند در ارتقاء سلامت افراد جامعه نيز موثر واقع شود. نيروي انتظامي با راه اندازي مراكز مشاوره و مددكاري اجتماعي در معاونت اجتماعي، بستر و زمينه پيشگيري از مسائل اجتماعي و ارائه خدمات به مراجعين را فراهم نموده است. ناجا یک نهاد اجتماعی محور است و معاونت اجتماعی ناجا پل ارتباطی میان پلیس ، رسانه و مردم است و به دلیل گستردگی و طیف ارتباطی و تعاملی که با مردم دارد رویکرد ناجا نیز اجتماعی محور است.

مشاوره با پلیس ناجا
مشاوره با پلیس ناجا

ناجا با اتخاذ رویکرد جامعه محوری بنیادی معتقد است که مسائل و پدیده های اجتماعی بایستی توسط راهبردها و راهکارهای اجتماعی و به صورت علمی بررسی، پویش، پایش و علت یابی شده و پس از شناخت علل ایجاد به حل و فصل آنها از طریق مداخلات حرفه ای پرداخت و این پروسه و فرآیند امروزه در حوزه مشاوره و مددکاری اجتماعی ناجا به عنوان یکی از گسترده ترین اهداف در نظر گرفته شده است.

اداره کل مشاوره و مددکاری اجتماعی امروزه در برون و درون سازمان عظیم ناجا دارای وجهه علمی و حرفه ای برجسته ای است به گونه ای که اساتید، نخبگان ،دانشجویان، انجمن های علمی روانشناسی ، مشاوره و مددکاری اجتماعی به فعالیت، علمی و حرفه ای بودن این حوزه اذعان داشته و فرماندهان و روسا از پیرامون تا مرکز و به ویژه هیئت رئیسه ناجا بر کارآمدی و موثر بودن مشاوره ناجا در پیشگیری از آسیب ها و جرایم تاکید دارند.

مشاوره با پلیس ناجا
مشاوره با پلیس ناجا

ارائه خدمات یاورانه روانشناسی، مشاوره و مددکاری تحقق و فراگیر شدن این امر برای افراد صورت گرفته است و آنگاه که افراد از این خدمات استفاده می کنند به سلامت و امنیت دست یافته و افراد برخوردار از این امر به محقق شدن این شعار که “جامعه سالم درگرو افراد سالم است” کمک می نماید.

توسعه و تقویت حوزه مشاوره و مددکاری اجتماعی در دستور کار ناجا می باشد که این امر مورد توجه ویژه هیئت رئیسه ناجا به ویژه فرمانده محترم ناجا است.

نقش و کارکرد مشاوره با پلیس ناجا

نقش و کارکرد خدمات روانشناسی مشاوره و مددکاری اجتماعی در حل و فصل مسائل اجتماعی بی بدیل است. ارائه خدمات مشاوره به مراجعان در کلانتری ها و مراکز مشاوره ناجا از طریق مداخله حرفه ای مشاوران باعث پیشگیری اجتماعی در سه سطح اولیه، ثانویه و ثالثه از مسائل و آسیب های اجتماعی می شود و شعار پیشگیری بهتر از درمان است را تحقق می بخشد.

مشاوره با پلیس ناجا
مشاوره با پلیس ناجا

مشاوره فعال در نیروی انتظامی، به این صورت است که روانشناسان، مشاوران و مددکاران اجتماعی در جمع گروه های هدف، مدارس، مساجد و محلات حضور یافته و از طریق ارائه سخنرانی آموزشی مبتنی بر نیاز سنجی های انجام شده به آگاهی بخشی عمومی پرداخته و در واقع پیشگیری سطح اول، تحقق می یابد.

ارائه خدمات مشاوره ای به صورت فردی و گروهی در مراکز مشاوره و دوایر مددکاری کلانتری ها و درمان اختلالات و حل و فصل پرونده های واصله با موضوعات اختلاف زوجین، اختلالات خانوادگی، اعتیاد، طلاق و… پیشگیری ثانویه و پیگیری توانمندی و سلامت مستمر مراجعان پیشگیری ثالثه را پوشش  می دهد.

در واقع نیـروی انتظامـی در راسـتای اهـداف خـود و همچنیـن بـا توجـه بـه نگـرش جامعه محـور آن، اهمیــت پیشــگیری از بــروز جرایــم و ناهنجاریهــای اجتماعــی، شناســایی ریشــه و زمینـه رفتارهـای ناهنجـار و بزه‌ کاری هـا، تـلاش در جهـت از بیـن بـردن ریشـه مشـکلات اجتماعــی و پیشــگیری از آنهــا، آگاه ســازی جامعــه بــه منظــور افزایــش تواناییهــای مقابلـه ای و ایجـاد فرهنـگ مشـاوره در بحرانهـای زندگـی، بیـش از یـک دهـه بـا توسـعه خدمــات مشــاوره اجتماعــی در کلانتری هــا و مراکــز تابعــه؛ در ایــن حیطــه اقدامـات مؤثـری انجـام داده اسـت.

ایـن اقدامـات بـا هـدف تقویـت نقـش حمایتـی ناجـا و ارتقـاء سـرمایه اجتماعـی پلیـس در جامعـه و کاهـش حجـم پروندهـای ارجاعـی بـه مراجـع قضایــی، رســیدگی اساســی تر بــه امــور پیشــگیری از وقــوع جــرم در جامعــه، بــه صــورت یک هدف مطــرح گردیده انــد.

 

پیام بگذارید