درباره ما

درباره ما

با سپاس بي كران از قادر متعال كه بدون مزد منت امكان حيات را ارزاني نمود و در اين ارزاني امكان خدمت را فراهم ساخت
از تابستان سال ١٣٦٥ سعادت نصيب گرديد و موقعيت فراهم شد تا پي جويي موارد عديده اي از انواع مبارزه با جرايم را عهده دار شوم و توفيق مضاعف حاصل شد كه اين سعادت را در نيل مكرر به كشف جرم با لحظات ناب تكرار نشدني و بي بديل لحظه كشف اموال مسروقه تلفيق نموده و از لذت بي مانند آن بهره مند شوم كشف انواع جرايم چه در محدوده دريا و خشكي انجام شده در سالهاي متمادي تجارب زيادي را به بار آورد روشهاي مقابله متعددي طراحي و اجرا شد روشهاي براي شكست بن بستها در بحراني ترين لحظات كه مرگ و زندگي افراد تحت الشعاع آن قرار داشت تصميمات سختي اتخاذ و انبوهي از تصميمات كاملا ابتكاري و اقتضايي طراحي و اجرا گرديد طي سالهاي متمادي همانند ساير همكاران خود در اقصي نقاط كشور بر مجرمين اجتماعي عديد ه اي فايق آمده و جرايم بيشماري را كشف نموده تا لحظه ناب شعف آور و غرور انگيز كشف جرم تحقق يافته و استر داد اموال مكشوفه و خوشحالي مالباختگان و قربانيان مترادف شود با اعاده امنيت تصميم سازي در ميدان مقابله در اوج بحران و كنترل اضطراب خانواده هاي قرباني حاصل بهره گيري حداكثري از توان بالقوه طبيعي و خدا دادي و بالفعل نمودن آن بود موجبات آن را فراهم ساخت تا مجموعه دانسته ها يافته ها تجارب و كاركرد خود را در غالب مشاوره همراهي و تقديم دارم
امنيت از جمله نعمت هاي بي بديل خداوند متعال به بند گانش است.

برای پرسیدن هر سوالی تماس بگیرید ۰۹12۱۸۶۴۴۲۰