مشاوره و مددکاری اجتماعی ناجا

مشاوره و مددکاری اجتماعی ناجا

مشاوره و مددکاری اجتماعی ناجا

پیچیدگی شرایط زندگی و تحولات پرشتاب در عرصه های فرهنگی و اجتماعی در جوامع امروزی و به طبع آن پیچیدگی کنترل این تأثیراتی رابطه آن با امنیت اجتماعی، نیروی انتظامی را بر آن داشت تا ضمن تغییر نگرش برای پیشگیری از بروز جرایم و ناهنجاری های اجتماعی و مهار بحران های فردی و اجتماعی و تأمین امنیت پایدار و رسیدن به جامعه ای صالح، وارد عرصه های فرهنگی و اجتماعی شده و اقدام به تأمین و راه اندازی دفاتر مددکاری اجتماعی کلانتری ها نماید.

این اقدامات با هدف تقویت نقش حمایتی ناجا در جامعه و کاهش حجم پرونده های ارجاعی به مراجع قضایی، رسیدگی به امور اساسی تر و پیشگیری از وقوع جرم در جامعه به صورت مأموریت جدید مطرح گردیده است. طرح توسعه مراکز مشاوره و دفاتر مددکاری اجتماعی در استان ها با توجه به اخذ نتایج مثبت نیز ادامه یافت. بطور کلی بایستی خاطر نشان ساخت وجود این ادارۀ کل بیانگر استعداد تحول در نیروی انتظامی منطبق با تحول و شرایط اجتماعی است.

واحدهای مددکاری و مشاوره کلانتری‌ها علاوه بر کاهش بار پرونده‌های قضائی نقش انکارناپذیری در کاهش آسیب‌ها و جرایم اجتماعی دارند.

مشاوره و مددکاری اجتماعی ناجا
مشاوره و مددکاری اجتماعی ناجا

انواع خدمات ارائه شده در مراکز مشاوره و مددکاری اجتماعي ناجا مشاوره انتظامی

مشاوره انتظامی: بخش مشاوره انتظامی مجموعه ای از خدمات مربوط به مشاوره نظام وظیفه عمومی، امور حقوقی، استخدام در ناجا، مواد مخدر (پیشگیری از اعتیاد، ترک مواد زیانبار و…) صدور گذرنامه، راهنمایی و رانندگی و سایر امور انتظامی را در اختیار مراجعان می گذارد.

مشاوره روانشناختی: در این بخش در زمینه روان درمانی، خانواده درمانی، مشاوره فردی و گروهی و مشاوره در زمینه تحصیلی، ازدواج و شغلی به مراجعان خدمات ارائه می شود. واحد روانسنجی نیز در مراکز مشاوره به انجام خدمات روانسنجی فردی در موارد هوش، شخصیت،استعداد، رغبت و پیشرفت تحصیلی می پردازد.

مددکار اجتماعی مستقر در مراکز مشاوره: این بخش در خصوص ارجاع مددجویان خاص به مراکز تخصصی تر و نهادهای حمایتی و توانبخشی و نیز انجام بررسی های خدمات ویژه ای از قبیل بازدید از منزل، تدابیر و پیگیری وضعیت موارد مشاوره ای و مراجعان فعالیت می نماید.

وظايف تخصصي مددکار اجتماعي در مراکز مشاوره

1 .ارزیابی و تعیین صالحیت تخصصی مسئولین و کارشناسان دفاتر مددکاری اجتماعی کلانتری ها و پاسگاه ها و نظارت بر عملکرد آنها.

2 .تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر در بروز رفتارهای ناهنجار در زمینه های آسیب های فردی،گروهی و خانوادگی که امنیت و بهداشت روانی جامعه را به خطر می اندازد. بر اساس مشکلات و یافته های آماری مراجعان به دفاتر مشاوره و مددکاری اجتماعی کلانتری ها.

3 .بررسی های علمی برای بهبود فرآیند و روش های مؤثر خدمات تخصصی مشاوره و مددکاری اجتماعی کلانتری ها.

4 .ارائه توصیه های بهداشت روانی برای آحاد جامعه در قالب تألیف متون، نشریات آموزشی، بروشورها، ویژه نامه ها و … در راستای پیشگیری از آسیب های اجتماعی.

5 .تعیین رفتارهای آسیب زای غالب و حاکم بر یک منطقه خاص از طریق تجزیه و تحلیل داده های آماری مراجعان و انعکاس به مبادی ذیربط در جهت هدایت رفتارهای ناهنجار به سوی رفتارهای متعارف آن منطقه (با هماهنگی اداره کل مطالعات).

6 .نظارت بر عملکرد و نحوه ارائه خدمات در دفاتر مشاوره و مددکاری اجتماعی تحت پوشش.

7 .جمع آوری، تحلیل و پردازش عملکرد و آمار دفاتر مشاوره و مددکاری اجتماعی کلانتری ها در سراسر کشور و انعکاس آن به مبادی ذیربط.

8 .تهیه و تدوین بخشنامه ها و دستورالعمل های الزام در راستای هدایت و راهنمایی دفاتر مشاوره و مددکاری اجتماعی.

9 .بررسی و پیشنهاد عناوین و نیازهای تحقیقاتی مربوط به مأموریت های اداره کل مشاوره و مددکاری اجتماعی و انعکاس آن به مبادی ذیربط.

مشاوره و مددکاری اجتماعی ناجا
مشاوره و مددکاری اجتماعی ناجا

نحوه پذيرش مراجعین در دفاتر مددکاری اجتماعي کلانتری ها

برابر تدابیر فرماندهی محترم ناجا راه اندازی دفاتر مددکاری اجتماعی در کلانتری های کشور در راستای مأموریت های جدید، با اهداف تقویت نقش حمایتی ناجا در جامعه، کاهش حجم پرونده های ارجاعی به مراجع قضایی، ایجاد فراغت خاطر بیشتر برای مراکز انتظامی در رسیدگی به امور اساسی تر، پیشگیری از وقوع جرم در جامعه و کاهش اختالف خانوادگی، حقوقی، زیان دیدگان و …می باشد.

وظیفه این بخش در کلانتری ها کمک به افرادی است که توسط دایره قضایی به دایره مشاوره و مددکاری اجتماعی کلانتری ارجاع می گردد. مددکاران اجتماعی در کلانتری ها در امور اختلافات خانوادگی و … ارائه کننده خدمت محسوب می شوند.

چنانچه در تعریف مددکاری اجتماعی آمده است “مددکاری اجتماعی یک خدمت حرفه ای است که بر اساس دانش و مهارت های خاص بنا شده و هدف آن کمک به افراد، گروه ها و جوامع است تا بتوانند با کارآیی بیشتری با مشکلاتی که در انجام کارکرد اجتماعی خود روبرو می شوند مقابله کنند و در نتیجه با استقبال و رضایت خاطر مسئولیت های فردی و اجتماعی خود را به درستی انجام دهند.” کمک به افرادی که دارای خانوادگی هستند و به کلانتری رجوع کرده اند به عنوان اصلی ترین وظیفه مددکار اجتماعی در کلانتری است.

یعنی مددکاران اجتماعی در کلانتری ها تمامی توان علمی و حرفه ای خویش را برای دفاع از حریم و قداست جایگاه خانواده به کار می گیرند و در ارائه راه حل اختلافات خانوادگی نهایت تلاش را داشته باشند.

دفاتر مددکاری اجتماعی مستقر در کلانتری ها، دفاتری است که با حضور نیروی انسانی آگاه به مسائل اجتماعی، روانشناختی، خانوادگی، حقوقی و ارجاعی را از طریق دایره قضایی در کلانتری ها و پاسگاه ها پذیرش نموده و با بکارگیری اصول و موازین حرفه ای زمینه الزام را برای مراجعین به منظور برقراری مصالحه و یا برگشت به سطح سازگاری متعارف ایجاد می نماید.

مشاوره و مددکاری اجتماعی ناجا
مشاوره و مددکاری اجتماعی ناجا

نحوه ارائه خدمات مددکاری اجتماعی

  • پذیرش مراجعین
  • تشخیص مشکل
  • تصمیم کمک به مراجع
  • ارجاع

پیام بگذارید