مشاور خصوصی پلیس در رابطه با سرقت

مشورت با پلیس نیروی انتظامی

مشاور خصوصی پلیس در رابطه با سرقت

مشاور خصوصی پلیس در رابطه با سرقت
مشاور خصوصی پلیس در رابطه با سرقت

با توجه به افزایش فزاینده «جرم» در جامعه فعلی و نقشی که نیروی انتظامی در پیشگیری و مهار بحرانهای مختلف فردی و اجتماعی و ایجاد امنیت پایدار در جامعه بر عهده دارد، معاونت اجتماعی نیروی انتظامی تصمیم گرفت با ارائه خدمات راهنمایی و مشاوره های تخصصی در زمینه مسایل خانوادگی و اجتماعی و حقوقی جهت تحقق امنیت اجتماعی و پیشگیری از بروز ناهنجاریها و انحرافات فردی و اجتماعی و پاسخگویی به نیازهای فوق مراکز مشاوره را راه اندازی نماید.

البته هدف در این راستا ارتقاء سطح آموزش همگانی در زمینه سطح دانش و رفتارهای مدنی، سلامت نیروی انسانی و کاهش مرگهای غیر طبیعی و مسایل مشابه مبتلا به ناجا است. از آنحایی که رابطه معکوس میان آموزش همگانی و وقوع جرم وجود دارد سعی بر آن است که از طریق ایجاد مراکز مشاوره و گسترش آن وضعیت بهبود بخشیده شود.

مراکز مشاوره در چهار حیطه انجام وظیفه می کند: اول مشاوره انتظامی که در زمینه نظام وظیفه، مواد مخدر، موارد انتظامی، صدور گذرنامه و موارد حقوقی راهنمایی ارائه می دهد.

بخش مشاوره خانواده و روان شناختی شبکه که روان درمانی و مشاوره را به صورت فردی، گروهی، جمعی، خانوادگی و … در زمینه ازدواج، زناشویی، تحصیلی، تربیتی و شغلی ارائه می کند.

بخش روان سنجی انجام آزمونهای مختلف را بر مراجعین بر عهده دارد. علاوه بر آن بخش مددکاری اجتماعی شبکه خدمات پیگیری مددکاری به صورت بازدید از منزل، محل کار و محل تحصیل مددجویان و شناسایی مراکز درمانی، حقوقی و حمایتی جهت معرفی مددجویان به مراکز فوق را بر عهده دارد.

در کنار این فعالیتها، بخش آموزش و پژوهش با برگزاری جلسات آموزش خانواده، آموزشهای قبل از ازدواج، انجام تحقیقات آسیب شناسی و ارائه تحقیقات عملکرد مراکز مشاوره و انجام اطلاع رسانی مناسب به ریشه یابی و آسیب شناسی علل ارتکاب جرم پرداخته و راه کارهای مناسب و کاربردی جهت حل معضلات مربوطه را ارائه می نماید.

مشاور خصوصی پلیس در رابطه با سرقت
مشاور خصوصی پلیس در رابطه با سرقت

سرقت

یکی از مهمترین جرائم علیه اموال و مالکیت اشخاص  سرقت است. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در ماده ۲۶۷ مقرر می دارد: سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است. موضوع سرقت چیزی است که عمل ربودن نسبت به آن انجام می شود و حقوقی به آن تعلق گرفته که مورد حمایت قانون است.

قانونگذار شرایط زیادی را به صورت صریح یا ضمنی برای این موضوع بیان نموده است که عبارتند از: مال یا شی بودن مال مسروقه، مادی بودن و قابلیت جابجایی و تصرف را داشتن مال ، منقول بودن مال مسروقه ، تعلق مال به غیر در زمان سرقت وخروج مال یا شیء از تصرف متصرف و دخول آن در تصرف سارق است.

سه عنصر اصلی سرقت

برای تحقق جرم سرقت سه عنصر اصلی ضرورت دارد:
عنصر مادی : در جرم سرقت عنصر مادی به شکل ربودن به معنای جابه جا کردن و برداشتن و استیلاء برآن مال و همچنین پنهانی بودن عمل ربایش می باشد، بنابراین لازمه جرم سرقت این است که سارق بدون رضایت مالک یا متصرف به صورت علنی و یا مخفیانه مبادرت به بردن مال دیگری بنماید.

عنصر معنوی:  همان قصد ارتکاب جرم است که علاوه بر سوء نیت عام، قصد تملک بعنوان سوء نیت خاص لازم و ضروری است. برای تحقق جرم سرقت وجود قصد مجرمانه و علم سارق بر مال غیر بودن مال مسروقه حائز اهمیت است بنابراین جرم سرقت یک جرم عمومی است که همواره با سوء نیت محقق می شود.

عنصر قانونی:  همان اصل قانونی بودن جرم و مجازاتهاست و آن اینکه باید قانونگذار موضوعی را جرم بداند تا بتوان مرتکب را مجازات کرد و با نبودن عنصر قانونی نمی توان مرتکب فعل را مجازات نمود. بنابراین قانون مجازات اسلامی مهمترین عنصر قانونی جرم سرقت است که تفسیر مجازات هرنوع سرقت را جداگانه بیان داشته که در این مطالب به دلیل محدودیت جایی برای توضیح نیست.

انواع  سرقت

سرقت بر حسب نوع میزان مجازات و ماهیت آن به اشکال مختلف تقسیم دسته بندی شده است:
• دسته اول سرقت حدی
•  دسته دوم سرقتهای تعزیری

سرقت حدی

ماده ۱۹۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در تعریف سرقت مقرر می دارد «سرقت عبارت است ربودن مال دیگری بطور پنهانی» در این تعریف چهارعنصر «ربودن» «مال» « دیگری» و «بطور پنهانی» نهفته است که تعریف سرقت را شکل می دهد.

سرقت حدی به دو صورت می باشد:
•  سرقت با شرایط خاص
• راهزنی

سرقت های تعزیری

سرقت های تعزیری به سرقتی گفته می شود که سارق شرایط اجرای حد را ندارد و به همین اساس حاکم یا قاضی دادگاه آن را تعزیر خواهند کرد. بنابراین هر سرقتی تعزیری است مگر اینکه حدی بودن آن ثابت شود زیرا سرقت تعزیری به جز قواعد عمومی، شرط دیگری ندارد.

پیام بگذارید