مشاوره با پلیس

مشاوره با پلیس

قبل از مراجعه به مراکز پلیس ، مشاوره با اهل خبره ضروری است.

در زندگی هر آدمی ماجراهایی است ، مانند : دلهره ، نگرانی ، ترس ، خیانت و … که نشانگر آن است هر فرد برای سلامت امنیت خود به مشاوره های پلیسی نیاز دارد .

مشاوره ی پلیسی

ارائه خدمات
۱.سرقت داخلی
۲.افراد گمشده
۳.خیانت در امانت ( خانوادگی )
۴.مشاوره به صاحبان و مدیران ارشد شرکت ها ، کارخانه ها در خصوص حفاظت از تاسیسات ، اماکن ، اسناد و پرونده های پرسنلی برای جلوگیری از بحران های احتمالی.

پیام بگذارید