مشاوره ی حقوقی

مشاوره و مددکاری اجتماعی ناجا

مشاوره و مددکاری اجتماعی ناجا

مشاوره و مددکاری اجتماعی ناجا پیچیدگی شرایط زندگی و تحولات پرشتاب در عرصه های فرهنگی و اجتماعی در جوامع امروزی و به طبع آن پیچیدگی کنترل این تأثیراتی رابطه آن با امنیت اجتماعی، نیروی انتظامی را بر آن داشت تا ضمن تغییر نگرش برای پیشگیری از بروز جرایم و ناهنجاری های اجتماعی و مهار بحران […]
ادامه مطلب
مشاوره ی پلیسی

مشاوره ی پلیسی

مشاوره ی پلیسی قبل از مراجعه به مراکز پلیس ، مشاوره با اهل خبره ضروری است. در زندگی هر آدمی ماجراهایی است ، مانند : دلهره ، نگرانی ، ترس ، خیانت و … که نشانگر آن است هر فرد برای سلامت امنیت خود به مشاوره های پلیسی نیاز دارد . ارائه خدمات ۱.سرقت داخلی […]
ادامه مطلب
مشاوره ی پلیس در رابطه با امنیت

مشاوره ی پلیس در رابطه با امنیت

مشاوره ی پلیس در رابطه با امنیت قبل از مراجعه به مراکز پلیس ، مشاوره با اهل خبره ضروری است. در زندگی هر آدمی ماجراهایی است ، مانند : دلهره ، نگرانی ، ترس ، خیانت و … که نشانگر آن است هر فرد برای سلامت امنیت خود به مشاوره های پلیسی نیاز دارد . […]
ادامه مطلب