مشاوره سرهنگ بازنشسته

مشاوره ی پلیسی

مشاوره سرهنگ بازنشسته

وظیفه عمومی از جمله موضوعاتی است که بدلیل فراگیر بودن آن در تمامی خانواده ها از جمله عوامل دغدغه آنان محسوب می شود ،تغییرات مکرر در قوانین و مقررات وظیفه عمومی، دسترسی نداشتن عموم مردم به کارشناسان وظیفه عمومی، ممانعت سازمان وظیفه عمومی ناجا از تردد راحت مراجعه کنندگان به آن سازمان از جمله دلایلی است که ایجاد مراکز مشاوره در این خصوص را اجتناب ناپذیر می کند..

از دیگر موضوعات مبتلا به افراد جامعه ،که متاسفانه به علت نداشتن آگاهی کامل از قوانین و مقررات سبب تضییع حقوق آنان می شود موضوع “حوادث” است .این مسئله در حودث رانندگی بیشترین فراوانی را به خود اختصاص می دهد و در کنار آن سایر حوادث مانند “حوادث ریلی” ، “حوادث ناشی از آتش سوزی” ، قصور و تقصیر پزشکی ” ، ” حمل ونقل و باربری ” ، “بیمه عمر” ، ” حادثه حین کار” ، مسئولیت مدنی پیمانکاران” و … نیز اتفاقاتی است که بوقوع می پیوندد.

مشاوره سرهنگ بازنشسته

و پیگیری اخذ خسارت و دیه ناشی از حوادث نیازمند اقدامات جدی حقوقی است.
دانش اموزان خصوصا در پایه های یازدهم و دوازدهم، فارغ از جنسیت، گاه برای ادامه تحصیل، تغییر رشته تحصیلی و… با مشکلاتی مواجه می شوند که ممکن است در برخی موارد مشاوران مدرسه هم نتوانند بهترین راه را به دانش آموز ارائه دهند. مشاورانی که بتوانند با تسلط به مقررات وزارت آموزش و پرورش، علایق و استعداد های محصلین آنها را بدرستی راهنمایی نمایند بندرت در دسترس خانواده ها قرار خواهند داشت و ما را بر آن داشته که به این موضوع توجه جدی داشته باشیم

پیام بگذارید